houdini.gif

Houdini Gotcha

2017, Dec 6

houdini

-

python

Some Houdini Gotchas

houdini.gif

Houdini Python

2017, Dec 4

houdini

-

python

Note to self on Python in Houdini.

proc_city_v04.jpg

Proc City 04

2017, Nov 23

Animation

-

Maya

-

Nuke

Procedural City animation test. Modelled in Maya, and rendered in V-Ray, comped in Nuke.

substance_designer.png

Substance Designer Note To Self

2017, Nov 12

Substance Designer

Float to Vector

sphinx.gif

Sphinx

2017, Nov 5

python

Sphinx Autodoc - note to self